SharedZFP / PravdepodobnosťOpen in CoCalc
CisloPi.ipynb
Kocka.ipynb
RozdeleniaSpracovanieChyb.ipynb
RozdeleniePriemeru.ipynb
Minca.ipynb
HladanieNormalnehoRozdelenia.sagews